١شماره پرونده: شماره پرونده خود را در این قالب وارد نمایید: xx-xxxxxx
٢رمز عبور: تاریخ تولد شخص متقاضی یا همان سرکیس را در این قالب وارد نمایید: 01Jan1950
توجه: رمز عبور به حروف بزرگ و کوچک حساس می باشد ، برای وارد کردن ماه باید حرف اول بزرگ باشد و دو حرف بعدی کوچک مانند Feb یا Apr
٣بر روی "Sign in" کلیک نمایید
٤رمز عبور جدید: یک رمز عبور جدید وارد نمایید
٥آدرس ایمیل: آدرس ایمیل خود را وارد نمایید
توجه: ارائه آدرس ایمیل درست و صحیح برای بازیابی رمز عبور در صورت نیاز بسیار ضروری می باشد
٦بر روی "Update" کلیک نمایید
٧شما بطور خودکار وارد خواهید شد
1CASE NUMBER: Enter your case number in the following format: xx-xxxxxx
2PASSWORD: Enter the date of birth of the Principal Applicant (PA) in the following format: 01Jan1950
NOTE: The password is case sensitive! The month must be entered with one capital letter and 2 small letters: e.g. Feb or Apr
3Click “Sign in”
4NEW PASSWORD: Enter a new password
5E-MAIL ADDRESS: Enter your e-mail address
NOTE: It is very important that you enter your e-mail address correctly as this is how we will contact you if you forgot your password
6Click “Update”
7You will be signed in automatically

How do I sign in for the first time?